شیوه تدوینمقاله (چکیده مبسوط)برای سخنرانی در "چهارمین همایش مهندسان مالی و بیمسنجی ایران ۱۳۹۶"

 

۱- مقالات برای داوری صرفا باید به صورت انگلیسی تدوین شود و از کیفیت قابل قبولی از نگارش انگلیسی برخوردار باشد.

 

۲- متن ارسالی باید دارای اصالت در نگارش بوده و در صورت نداشتن ارجاع، متعلق به نویسندگان باشد (پرهیز از سو استفاده‌های ادبی).

 

۳- در بین نویسندگان مقاله، فردی که با کمیته داوری مکاتبه کرده و مقاله را ارسال می‌دارد، از نظر کمیته داوری همان سخنران است (نویسنده مولف  همان سخنران محسوب می‌شود).

 

۴-لطفامقالاتخودرابااستفادهازالگوهایارائهشدهدرپرتال کاربران تدویننمایید.

 

پس از ورود به پرتال کاربران، به بخش دانلودها رفته و در آن بخش از قسمت «دانلود قالب مقاله برای سخنرانی»، فایلی زیپی که برای تایپ در قالب نرم‌افزار تک می‌باشد را دانلود نموده و از آن برای آماده‌سازی مقاله خود بهره بگیرید[1].

 

۵-  چنانچهازقالبدیگری استفادهشودقابلقبولنیستومقالهجهتتجدیدنظرعودتدادهخواهدشد.

 

۶- همان‌طور کهدرالگویمقالههمذکرشدهاست،چکیدهبایدآگاهیدهندهبوده وکارپژوهشینویسندگانمقالهرابه صورتخلاصهتوصیفکندوضمناًبین۵تا۷ سطرباشد.

 

۷- تعداصفحاتمقاله (چکیده مبسوط)باید حداقل۲ وحداکثر۴صفحهباشد. فقطمرجع‌هایاصلینوشتهشودوتعدادمرجع‌هااز پنج عدد بیشترنباشد.ضمناًترتیبنوشتنآن‌هابهصورتالفبایی،برحسبنامخانوادگیمؤلفیناولمقالات باید باشد.

 

۸-  لطفادرتنظیماتالگویمقاله (نسخه‌یتک)هیچتغییریایجادننمایید.

 

۹- پس از ثبت نام در همایش مهندسان مالی و بیمسنجی ۲۰۱۷،  گزینه مقاله برای این رویداد فعال شده و با کلید بر روی آن می‌توانید، فایل‌های پی دی اف و تک (که بدون خطا اجرا شود) مقاله خود را برای کمیته اجرایی همایش جهت داوری ارسال نمایید.

 [1]
 قالب استفاده شده در کنفرانس امسال بر اساس نسخه آماده شده توسط انجمن ریاضی ایران برای چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران می‌باشد.